TRƯỜNG TH&THCS NAY DER

Xây dựng phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Ngày 10/5, tại Hà Nội, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Ngô Thị Minh đồng chủ trì Hội nghị Chuyên đề về công tác thi đua trong lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Phát biểu khai mạc hội nghị, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan khẳng định, trong các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, có mục tiêu đột phá về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Từ đó, đã có nhiều chương trình hành động, nhiều văn bản để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Gần đây nhất là Chỉ thị số 19 của Thủ tướng về phát động các phong trào thi đua, thực hiện các chỉ tiêu do Đại hội XIII đề ra trong bối cảnh mới, trong đó có thi đua khuyến học, khuyên tài, xây dựng xã hội học tập.

Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan phát biểu khai mạc hội nghị

Theo Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan, kể từ khi Bác Hồ phát động phong trào thi đua ái quốc diệt giặc dốt, diệt giặc đói, diệt giặc ngoại xâm, sau 74 năm, đến nay chúng ta lại bàn để có một cuộc thi đua mang tính chất quốc gia về vấn đề học tập của toàn dân trong bối cảnh “diệt giặc dốt thời đại 4.0”.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập trung thảo luận 5 vấn đề chính, gồm: Sự cần thiết của việc phát động phong trào thi đua mang tính quốc gia về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; thảo luận về tên của phong trào; thảo luận về nội dung phong trào và thời gian phát động phù hợp.

Ý kiến thảo luận của các đại biểu đều đồng tình ủng hộ phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập do đây là một vấn đề có ý nghĩa góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh thay mặt lãnh đạo Bộ khẳng định, Bộ GDĐT sẽ phối hợp cùng các bộ, ban, ngành liên quan để cùng xây dựng phong trào có ý nghĩa vô cùng to lớn này với tư cách là cơ quan thường trực của phong trào.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh phát biểu tại hội nghị

Thứ trưởng Ngô Thị Minh cảm ơn các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội nghị vào nội dung dự thảo tờ trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc phát động Phong trào thi đua “Cả nước thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”. Theo đó, phong trào thi đua sẽ được tổ chức có nội dung, hình thức phong phú, phù hợp, thiết thực nhằm vận động toàn dân tích cực tham gia phong trào học tập suốt đời để xây dựng cả nước thành một xã hội học tập, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác.

Theo dự kiến, phong trào sẽ được triển khai sâu rộng, đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, đơn vị và doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân đảm bảo thiết thực và hiệu quả. Nếu thực hiện thành công phong trào thi đua này, sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Từ đó, năng suất lao động được nâng cao, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục

Tác giả: Admin Sở
Bài tin liên quan