TRƯỜNG TH&THCS NAY DER

THOI KHO BIEU NAM HOC 2020-2021-HKI

   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐAK ĐOA           
               TRƯỜNG TH&THCS NAY DERTHỜI KHOÁ BIỂU   
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 ( Thực hiện từ ngày 7/9/2020)
ThứTiếtLớp 6 ALớp 6 BLớp 7 ALớp 7 BLớp 8 ALớp 8 BLớp 9
Hai 1Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 
2Anh vănThểToánNôngSinhTâmAnh vănM.AnhThể dụcHồngNhạcM.HạnhĐịaTuyết
3ĐịaThể dụcHồngAnh vănM.AnhNgữ vănYênNgữ vănPhươngGDCDTháiToánVy
4ToánNôngAnh vănThểVật LýTrangSửAnh vănM.AnhHóaHằngToánVy
5ToánNôngTC VănYênC.nghệTâmC.nghệHằngToánVyAnh vănM.AnhAnh vănThể
Ba 1NhạcM.HạnhNgữ vănPhươngToánNôngĐịaTuyếtSửVật LýTrangGDCDThái
2Ngữ vănPhươngGDCDM.HạnhToánNôngSửĐịaTuyếtToánVyC.nghệTrang
3Ngữ vănPhươngVật LýTrangTC VănMẽMỹ ThuậtTháiToánVySửNhạcM.Hạnh
4ToánNôngC. NghệTháiĐịaTuyếtTC VănMẽVật LýTrangTC HóaTriệuToánVy
5    SửToánNôngTC HóaTriệuNgữ vănPhươngVật LýTrang
Tư 1Vật LýTrangĐịaNgữ vănYênAnh vănM.AnhThể dụcHồngSinhHằngSinhTâm
2SinhTâmThể dụcHồngNgữ vănYênToánNôngAnh vănM.AnhHóaHằngSử
3TC LýTrangSinhTâmAnh vănM.AnhToánNôngSinhHằngThể dụcHồngNgữ vănYên
4C. NghệToánNôngTC LýTrangC.nghệHằngTC HóaTriệuAnh vănM.AnhNgữ vănYên
5    C.nghệTâmTC LýTrangSửTC HóaTriệuTC HóaHằng
Năm 1GDCDM.HạnhNgữ vănPhươngSửAnh vănM.AnhGDCDTháiThể dụcHồngToánVy
2ToánNôngNgữ vănPhươngAnh vănM.AnhVật LýTrangHóaHằngToánVyThể dụcHồng
3Thể dụcHồngMỹ ThuậtTháiGDCDM.HạnhToánNôngNgữ vănPhươngSinhHằngNgữ vănYên
4Ngữ vănPhươngNhạcM.HạnhNgữ vănYênĐịaTuyếtC.nghệTrangAnh vănM.AnhHóaHằng
5SinhTâmTC LýTrangToánNôngNgữ vănYênAnh vănM.AnhĐịaTuyếtTC HóaHằng
Sáu 1Thể dụcHồngC. NghệTháiSinhTâmNhạcM.HạnhSinhHằngNgữ vănPhươngĐịaTuyết
2Anh vănThểSửTuyếtThể dụcHồngSinhTâmHóaHằngMỹ ThuậtTháiNgữ vănYên
3SửTuyếtSinhTâmNhạcM.HạnhThể dụcHồngNgữ vănPhươngToánVyAnh vănThể
4TC VănYênAnh vănThểMỹ ThuậtTháiGDCDM.HạnhNgữ vănPhươngToánVySinhTâm
5              
Bảy 1C. NghệNgữ vănPhươngNgữ vănYênThể dụcHồngMỹ ThuậtTháiC.nghệTrangHóaHằng
2Ngữ vănPhươngToánNôngThể dụcHồngNgữ vănYênNhạcM.HạnhSửVật LýTrang
3Anh vănThểToánNôngĐịaTuyếtNgữ vănYênToánVyNgữ vănPhươngThể dụcHồng
4Mỹ ThuậtTháiAnh vănThểToánNôngSinhTâmToánVyNgữ vănPhươngNgữ vănYên
5S.HoạtS. HoạtTháiS. HoạtM.HạnhS. HoạtYênS.HoạtTuyếtS. HoạtVyS. HoạtHồng
 Lưu ý:                     Hnol, ngày 04 tháng 09 năm 2020  
 Hoạt động giáo dục hướng nghiệp vào tiết 5 thứ 6 của tuần thứ hai  hàng tháng     Phó  hiệu trưởng  
 HĐGDNGLL vào chiều thứ 2, thứ 3, thứ 4 tuần thứ hai hàng tháng        
                
            Huỳnh Ngọc Triệu 
Bài tin liên quan